Toon OverHolland 10/11

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij SUN te Amsterdam namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie: Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks, Reinout Rutte

ISBN 9789085067375

Gepubliceerd: 2011-06-01

Voorwoord

 • Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks, Reinout Rutte

  Deze uitgave van OverHolland is flink dik geworden. Dat mag ook wel voor een jubileumnummer. De redactie heeft besloten er een dubbelnummer van te maken en geeft daarmee ook te kennen dat de reeks OverHolland met nummer 10 niet stopt. Bij aanvang van de reeks, nu zeven jaar geleden, werd een contract afgesloten voor de uitgave van tien nummers. Dat doel is nu bereikt en dat moet gevierd worden, maar is geen reden om de reeks nu te beëindigen. Redactie en uitgeverij zullen er alles aan doen de reeks voort te zetten.

  ‘De uitgave van OverHolland is een...

Artikelen

 • Guus Borger, Frits Horsten, Reinout Rutte, Henk Engel, Otto Diesfeldt, Iskandar Pane, Arnoud de Waaijer

  Het onderzoeksproject Randstad in kaart wil een overzicht bieden van de verstedelijking van het gebied van de huidige Randstad. Eerder werd hiervoor een vijftal kaarten gemaakt die de veranderingen in het bebouwde oppervlak en de infrastructuur sinds 1850 laten zien. Op basis daarvan is een composietkaart gepubliceerd, de zogenaamde ‘schillenkaart’, die de opeenvolgende uitbreidingen van het bebouwde gebied toont voor de peiljaren 1850, 1910, 1940, 1970 en 2000. Ook is een kaart gepubliceerd waarop het netwerk van trekvaarten uit de achttiende eeuw staat aangegeven en de...

 • In OverHolland 9 heb ik de ontwikkeling van de Randstad (1200-2000) in zeven stappen uiteenge-zet aan de hand van de methode van de ranksize rule, met als doel de bestaande verklaringsmodel-len in perioden te wegen en zodoende aanwijzin-gen te verzamelen voor nader onderzoek ter ver-klaring van de transformatie in stedenpatronen. Behalve bestuurlijke zaken worden in die modellen herhaaldelijk ook infrastructuur, transport en eco-nomische fenomenen als integratie, specialisatie en schaalvergroting genoemd als factoren die kunnen dienen om de veranderingen in de stede-lijke...

 • Het Hollandse landschap vertoonde in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw een grote ruimtelijke dynamiek. In betrekkelijk korte tijd werden grote delen van het ontoegankelijke veen ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw en bewoning. In de dertiende en veertiende eeuw vond vervolgens een proces van verstedelijking plaats. De snelheid waarmee dat gebeurde was opzienbarend, en over de groei van het aantal steden en de omvang ervan is dan ook al veel geschreven. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de bestuurlijke, economische en sociale omslag in deze periode. Studies...

 • Een buitenplaats is een landhuis met bijgebouwen, tuin en park, bedoeld om voor korte of langere tijd in te vertoeven. Het begrip werd in Nederland algemeen gebruikt, terwijl het veel oudere ‘villa’ pas sinds de negentiende eeuw in zwang raakte om een groot, vrijstaand woonhuis, aan de rand of buiten de stad gelegen, aan te duiden. ‘Buiten’ duidt zowel de openlucht als het platteland aan, terwijl met ‘een buiten’ een verblijf of woning buiten de stad bedoeld wordt. Het wijst op de historische betekenis van het buitenleven in de verstedelijkte samenleving die in het bijzonder...

 • De Amsterdamse Plantage, in 1682 aangelegd in de noordoosthoek van de stad, kan worden beschouwd als een volkstuinencomplex avant la lettre. Dan wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat de botanische tuin, die deel uitmaakte van het project, een belangrijke publieke functie had. Ook de ongebruikelijke ligging van het tuinencom-plex binnen de stadsmuren en het zorgvuldige, gedetailleerde ontwerp van de hand van stadsin-genieur Jacob Bosch geven aanleiding om het project in een ander daglicht te zien. Naast de verhuurbare tuinen en houtwallen omvatte het ontwerp publieke...

 • In de komende jaren gaat de Universiteit van Amsterdam (UvA) extra investeren in haar gebouwenbestand. De werkzaamheden zullen zich concentreren rond de vier grote UvAclusters: het Science Park (Watergraafsmeer), het Amsterdams Medisch Centrum (Amsterdam Zuidoost) en de binnenstedelijke locaties het Binnengasthuisterrein en het Roeterseiland. Vooral in dit laatste cluster zullen in de komende jaren belangrijke aanpassingen worden aangebracht. Hier moeten de studenten en medewerkers van drie faculteiten worden gehuisvest: Rechtsgeleerdheid, Economie en bedrijfskunde, en...

Polemen

 • Jaap Evert Abrahamse 

  De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw (‘The Great Expansion of Amsterdam. Urban development in the seventeenth century’) 

  Bussum (Thoth) 2010, 430 pp.

 • Bas van Bavel 

  Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries, 500-1600 

  Oxford (Oxford University Press) 2010, 492 pp.