Toon OverHolland 3

OverHolland wordt uitgegeven door Uitgeverij SUN namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Henk Engel, François Claessens

ISBN 9085061962

Gepubliceerd: 2006-06-01

Voorwoord

 • Henk Engel, François Claessens

  OverHolland stelt de samenhang van en de wisselwerking tussen gebouw en stad aan de orde binnen de context van het Hollandse stadslandschap. De stad wordt hiertoe begrepen in haar materiële hoedanigheid, als artefact opgebouwd uit concrete elementen, zoals gebouwen en infrastructuren. In deze benadering is vooral de architectonische voorstelling van de stad, zoals die in verschillende, al dan niet uitgevoerde, ontwerpen voor de stad naar voren komt, object van studie en analyse. Het onderzoek dat wij presenteren analyseert de stad primair als een ‘architectonische...

Artikelen

 • Het onderzoek naar de Hollandse stad van de elfde tot de vijftiende eeuw is voornamelijk gericht op individuele steden of op één aspect uit het stadswordingsproces, bijvoorbeeld de stadsrechten.1 In het onderzoek naar de Hollandse stad vanaf de vijftiende eeuw wordt over het algemeen veel meer aandacht besteed aan het verkrijgen van overzicht. Het wordt gekenmerkt door een aantal studies naar stedensystemen, waarin wordt getracht de ontwikkeling van de Hollandse steden in hoofdlijnen te typeren.2 De aandacht in deze studies gaat vooral uit naar economische en demografische...

 • In een artikel over de Royal Exchange te Londen schreef ene Arthur Stratton in 1917: ‘A city without an Exchange lacks a centre: it is like a wheel without a hub. In times not remote the exchange was the recognized place of assembly for all merchants, where day by day they met to transact their business. It thus played a large part in the communal life of a city, and the extend and architectural character of the Exchange were in some measure an indication of the commercial enterprise and prosperity of the citizens.’1 In 1611 verscheen aan het Rokin het eerste beursgebouw van...

 • Het gebied langs de Singelgracht in Amsterdam kent een bijzondere geschiedenis. Behalve uitzonderlijk vanwege zijn ontwikkeling als grensstrook direct achter de stadswallen, is het ook een ruimte waar markante bouwwerken zijn gerealiseerd. Een van deze bouwwerken is het voormalige verenigingsgebouw van de Vrije Gemeente aan de Weteringschans, dat sinds 1968 onderdak biedt aan poptempel Paradiso. Vanuit een stedenbouwkundige invalshoek kan het gebouw worden beschouwd als een scharnier tussen de grote bouwblokken aan het Leidseplein en de langgerekte en smallere bouwstrook aan...

 • De constante transformaties van de stad en de daarbijbehorende architectonische vraagstukken zijn een zeer interessant studieonderwerp. Met bij-zondere aandacht voor de Hollandse stad komen deze thema’s uitgebreid aan de orde in het onder-zoeksprogramma Urban Architecture MIT van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Dit onder-zoeksprogramma richt zich in het bijzonder op het bestuderen van de relatie tussen stedelijke trans-formaties en architectonische interventies. Dankzij een aanpak waarin onderwijs- en onderzoeksacti-viteiten met elkaar worden verweven, kunnen...

Polemen

 • Antonio Monestiroli
  The Metope and the Triglyph: Nine lectures in architecture
  Amsterdam (SUN) 2005, 166 pp.

 • Wouter Reh, Clemens Steenbergen en Diederik Aten

  Zee van land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur

  Amsterdam (Architectura & Natura) 2005, 340 pp.